try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Emlak Vergisi Sorgulama
Emlak Vergisi Ödeme Sorgulama ve Öğrenme

İçinde oturduğu beş yıllık süre henüz dolmamış olanların lojmanları da ihale yoluyla satılacak mı?

İçinde oturduğu beş yıllık süre henüz dolmamış olanların lojmanları da ihale yoluyla satılacak mı?

SORU: Merhabalar, 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren torba kanunun 58. maddesi hakkında bir sorum olacaktır.

"İhale yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptirler"

"Ancak, öncelikli satın alma hakkı sahibinin aynı süre içerisinde kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklif veren istekliye tebligat gönderilerek ihale bedelini peşin veya taksitle ödemesi gerektiği bildirilir. Bu durumda kamu konutunda oturana tebligat yapılarak konutu iki ay içerisinde tahliye etmesi istenir ve konutun tahliyesi sağlanır."

12 Nisan 2016 tarihinde sıra tahsisi olarak tarafıma 5 yıl süre olarak oturma izni verildi. Şimdi konutu satın almak istemem halinde 2 ay içerisinde boşaltmam isteniyor. 12 Nisan 2021'e kadar oturma hakkım var benim. Bu tür konutların satışı için ihale yapılabilir mi? Yoksa rektörlük ihale için süremin dolmasını beklemek zorunda mı? Teşekkürler,

CEVAP:

05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 58. ve 123. maddeleri aşağıdaki şekildedir.

MADDE 58- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutları ekonomiye kazandırılır. Buna ilişkin her türlü iş ve işlemin yürütülmesinde mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idareler, diğerleri için Bakanlık yetkilidir.

Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılan kamu konutlarının beşinci fıkraya göre değerlendirilmek suretiyle ekonomiye kazandırılmasına ilgili bakanlıkların uygun görüşü alınmak şartıyla Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Kat mülkiyeti kurulan kamu konutları bağımsız bölümler halinde, üzerinde kat mülkiyeti kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde ihale yoluyla satılır. Taşınmazların satışından elde edilen gelirler, genel bütçeli idarelerde ilgili idarenin merkez muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen bu tutar karşılığında idarenin yatırım bütçesine öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Özel bütçeli idarelerde bu gelirler muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve bütçelerine gelir olarak kaydedilir. İdareler bu gelirleri öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenek eklemek suretiyle kullanır. Diğer kamu idarelerinde ise, elde edilen gelirler kendi mevzuatına göre muhasebe birimi hesaplarına aktarılarak bütçelerine gelir olarak kaydedilir ve ilgili mevzuatına göre öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Değerlendirme işlemleri sırasında taşınmazlar için yapılan masraflar aktarılacak gelirlerden düşülür.

İhale yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptirler. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin veya dört yıla kadar kanuni faizi ile birlikte taksitli olarak ödenebilir, peşin olarak ödenmesi halinde yüzde on indirim uygulanır.

Yapılan ihale sonucunda oluşan ihale bedeli, öncelikli satın alma hakkı bulunanlara tebliğ edilir. Öncelikli alım hakkı sahibinin, içerisinde oturduğu kamu konutunu bu bedeli üzerinden satın almak istemesi ve tebligattan itibaren onbeş gün içerisinde ihale bedelini peşin ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesi düzenlemesi halinde bu durum, en yüksek teklif veren istekliye bildirilir. Ancak, öncelikli satın alma hakkı sahibinin aynı süre içerisinde kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklif veren istekliye tebligat gönderilerek ihale bedelini peşin veya taksitle ödemesi gerektiği bildirilir. Bu durumda kamu konutunda oturana tebligat yapılarak konutu iki ay içerisinde tahliye etmesi istenir ve konutun tahliyesi sağlanır..."

Kanunun 123. maddesine göre, bu madde yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sonuç ve değerlendirme:

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 58. maddesi 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uygulamada kanunların yürürlüğe girmesinden sonra yönetmelik, tebliğ, genelge gibi düzenlemelerle işlemlerin ne şekilde yapılacağı ayrıntılı olarak gösterilir. Hangi kamu lojmanlarının satılacağı ve satış işlemlerinin ne şekilde yapılması gerektiği hakkında düzenlemeler yapılacaktır.

7061 sayılı kanunun 58. Maddesindeki düzenlemeye göre;

a) Satışına karar verilen kamu konutları için öncelikle ihale yapılacaktır.

b) İhaleye katılanlar arasından verilen en yüksek teklif, öncelikli olarak konutu alma hakkına sahip olan kamu personeline teklif edilecektir.

c) Kamu konutunda oturan memur eğer söz konusu teklif bedeli üzerinden konutu almak isterse on beş gün içerisinde peşin olarak ya da peşinatı ödeyerek taksitle satış sözleşmesi imzalayarak konutu satın alacaktır. Eğer peşin ödeme yapılırsa yüzde on indirim yapılacaktır.

d) Kamu konutunda oturan memur kendisine yapılan tekliften itibaren on beş gün içerisinde 1-Kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, 2- Herhangi bir bildirimde bulunmaması, 3- Satış ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde;

İhalede en yüksek teklifi veren kişiye satış gerçekleştirilecek ve memurdan konutu iki ay içerisinde boşaltması istenecektir.

7061 sayılı kanunun 4. maddesinin ikinci bendinde "...her türlü iş ve işlemin yürütülmesinde mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idareler, diğerleri için Bakanlık yetkilidir..." sekizinci bendinde ise "...Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılmasında uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idareler, diğerleri için Bakanlık yetkilidir." hükümleri bulunmaktadır. Burada geçen bakanlık ifadesi Kanunun birinci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığını göstermektedir.

Üniversitelerin lojmanları için yetkili makam Maliye Bakanlığıdır. Zaten belediye ve il özel idaresi gibi mahalli idareler hariç diğer tüm kurumlar için yetkili olan kurum Maliye Bakanlığıdır.

Buna göre hangi lojmanların satılacağı ve mevcut durumunda oturma sürelerini henüz tamamlamamış personelin durumunun ne olacağı hakkında Maliye Bakanlığınca yapılacak ikincil mevzuat düzenlemeleri beklenmelidir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar