Devlet memuru bir emlakın satımına aracılık ederek komisyon alabilir mi?657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan bir memurun, bir emlakin devrine aracılık ederek bir emlakçı gibi komisyon alması, 657'ye göre uygun değildir.

SORU: Bir Kamu kurumunda 657'ye tabi devlet memuru olarak çalışmaktayım. Bir emlakin devrine aracılık ettim, bununla ilgili sözleşme imzaladım. Yaptığım aracılık faaliyeti için .. TL komisyon almayı düşünüyorum. Bu 657 sayılı kanuna göre uygun mudur?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler"

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. Maddesinin D bendinde Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası verilecek fiiller düzenlenmiştir. Söz konusu bendin h fıkrası aşağıdaki şekildedir.

"Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak"

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. Maddesinin B bendinde kınama cezası verilecek fiiller düzenlenmiştir. Söz konusu bendin d fıkrası aşağıdaki şekildedir.

"Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak"

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda devlet memurlarının memuriyet dışında başka bir iş yapması kural olarak yasaklanmıştır. Gerek Devlet Memurları Kanunu'nda gerekse de özel kanunlarda birtakım istisnalar getirilmiştir. Ancak aracılık yapmak suretiyle kazanç elde edilmesi istisna olarak sayılmamıştır. Ayrıca aracılık faaliyeti sırasında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunup bulunmadığınız olaya özgü koşulların muhakkik ve amirlerinizce değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkabilir.

Sonuç olarak dükkan devrine yönelik aracılık yapmanız ve kazanç elde etmeniz devlet memurları kanununa göre disiplin cezası gerektiren bir fiildir.

Konular