Kira gelirinden düşülebilecek giderler nelerdir?1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında elde edilen kira gelirleri belli şartlarda vergilendiriliyor. 26 Mart'ta sona erecek olan kira beyannamesi için son 5 gün kaldı...

Konut veya işyerinden kira alanlar 2017 kira gelirlerine ilişkin beyannamelerini en geç 26 Mart akşamına kadar vemeleri gerekiyor. Beyanname için son 5 gün bulunuyor.

Kira gelir vergisi ödemeleri ise 31 Mart akşamında sona erecek. Vergide ikinci taksitler ise Temmuz ayında ödenecek.

Kira gelir vergisi istisna sınırı 2018

Kira gelir vergisi için her sene istisna sınırları belirleniyor. Bir sene boyunca elde edilen gelirin bu sınırın altında kalması halinde vergiden muaf olunuyor.

2017'de elde edilen konut kiraları için istisna sınırı 3 bin 900 TL, işyeri kiraları için istisna sınırı ise 30 bin TL olarak belirlendi. Bu sınırın üstündeki kira gelirleri vergilendiriliyor.

Kira gelir vergisi beyanname sürecinde mükellefler gider yöntemlerinden birini seçerek vergide indirim yapabiliyor. Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebiliyor.

1- Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)
2- Gerçek Gider Yöntemi Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılıyor.

Kira gelirinden düşülebilecek giderler 2018

Götürü Gider Yönteminde Gider İndirimi

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar.

Örneğin, işyeri kira geliri ile birlikte hak kira geliri de elde eden mükellefler, verecekleri gelir vergisi beyannamelerinde hak kira geliri yer aldığından dolayı gerçek gider yöntemini seçmek zorundadırlar.

Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler

Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir.

1- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

2- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

3- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

4- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

5- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5’i (İktisap bedelinin yüzde 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılatauygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2013 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)

6- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

7- Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar,

8- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

9- Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

10- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)

11- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Konular