try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Emlak Vergisi Sorgulama
Emlak Vergisi Ödeme Sorgulama ve Öğrenme

Lojmanda oturmak isteyenler Ocak ayında beyanname verecek mi?

Lojmanlarda oturmak isteyen kamu görevlilerinin Ocak ayı içinde beyanname vermesi gerekiyor. Yeni yılda göreve başlayan aday memurlar da beyanname verebilir.

SORU: Ocak ayı içerisinde Aylıksız izinde iken lojman talep formu istenmiştir. Tabii ki haberim olmadığı için beyanname veremdim. Mağdur oldum. İdare bu hususu yazılı olarak duyurması gerekmez mi?
Mağdur olmamak için ne yapmalıyız.
Teşekkür ederim.

CEVAP: Kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemek üzere 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 11/11/1983 tarih ve 18218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır. Kanunun 2. maddesinde sayılan kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerine; kamu konutlarının;

a) Özel tahsisli konutlar,
b) Görev tahsisli konutlar,
c) Sıra tahsisli konutlar,
d) Hizmet tahsisli konutlar olarak,
tahsis edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Kamu Konutları Yönetmeliği ise 23.9.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Kamu Konutları Yönetmeliğinin Kamu Konutlarının Türleri başlıklı 5 inci maddesinin (c) bendinde "Sıra tahsisli konutlar; Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen puan durumu dikkate alınarak 9 uncu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen konutlardır." olarak tanımlanmıştır.

"Kamu Konutlarının Tahsis Usül ve Esasları" başlıklı Mezkur Yönetmeliliğin Üçüncü Bölümünde 7-19 uncu maddeler arasında düzenlenmiş bulunmaktadır.

"Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi" başlıklı 14 üncü maddesinde şu hükümler yer almaktadır:

"Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK - 5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. (Ek cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. (Değişik cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgilere göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır.

Ancak, birinci fıkraya göre puan sıralaması yapılanlardan, kendisine konut tahsis edilmeden başka bir il veya ilçeye atananlar, bulundukları son görev itibariyle, yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yılın puan sıra cetvelinde gösterilir.

Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır.

Beyannameyi kasden noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilemez.

Özel tahsisli, (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutların tahsisinde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanmaz. Görev tahsisli konutlarda ise beyanname alınarak, yetkili makamca değerlendirilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin konut tahsis talebi ve değerlendirilmesine dair usül ve esaslar (4) sayılı cetveldeki puanlama ve bu madde hükümleri gözönünde bulundurularak Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca ayrıca düzenlenir."

"Beyannamedeki Değişiklikler" başlıklı 15 inci maddesinde "Konut tahsis talebinde bulunan personelin durumunda bir değişiklik olduğu takdirde bu değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek bir beyanname ile ilgili amire bildirilir." hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, Anılan Yönetmeliğin "Konut Tahsis Komisyonlarının Kurulması" başlıklı 18 inci maddesinde "Komisyon kararını gerektiren konutların oturmaya hak kazananlara tahsisi amacı ile, konut tahsis komisyonları kurulur. Bu komisyonlar kurum veya kuruluşların yetkili makamlarınca belirlenen üç kişiden oluşur. Ayrıca iki yedek üye tesbit edilir." ve "Konut Tahsis Komisyonlarının Toplanması ve Çalışma Esasları" başlıklı 19 uncu maddesinde "Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve konut tahsisi isteğinde bulunanlar ile konut tahsisine hak kazandığı anlaşılanların durumunu tetkik eder. Komisyonca, konut tahsisine hak kazananlar için gerekçeli bir karar alınır. Konut tahsis kararları, ekseriyetle verilir. Karar ayrıca tutulacak bir "Karar defteri" ne yazılır. Bir örneği konut tahsis dosyasında saklanır."denilmektedir.

Konut tahsis komisyonunun sekreterya işleri, konut tahsis işlemlerini yürüten birimce görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

14/12/2010 tarihli ve 27785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler" başlıklı 2010/26 sayılı Başbakanlık Genelgesinde "...2) Katılımcı ve demokratik yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi ve şeffaflığın sağlanması açısından kamu personelini ilgilendiren lojman, kreş vb. sosyal haklara ilişkin olarak yapılan çalışma ve komisyonlara uygulamanın kapsamına giren kurum, birim veya işyeri bazında en çok üye kaydetmiş sendikadan bir temsilcinin katılımına imkan sağlanacaktır."denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;

Kamum kurum ve kuruşlarının, kKamu görevlilerinden, her yıl ocak ayında lojman tahsisi hakkında beyanname alması gerekmektedir.

Raporlu veya aylıksız izinde olan kamu görevlileri hak kaybına uğramamak için beyanname verme dönemini kaçırmamalarını tavsiye etmekteyiz. Yönetmelikte beyan dönemi açıkça belirtilmiş bulunmaktadır.

Daha önce belirttiğimiz gibi beyannamede 2 çocuk sınırlamasına ilişkin henüz düzenlemede yapılmamıştır.

Kamu görevlileri sendikalarının, kamu görevlilerinin haklarını koruma bakımında üzerlerine düşen görevleri bi hakkın yerine getirmelidirler.

Kamu kurum ve kuruluşları her yıl için hak sahiplik sıra cetvelinin oluşturulması ve duyurulması gerekmektedir. Boş lojmanlara ve boşalan lojmanlara hak sahiplik sıra cetvelindeki sıra esas alınarak tahsisi yapılmalıdır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar